ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

       
Πρόσκληση σε τακτική συνέλευση (25/10/2017)
 
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Επαγγελματικού και Εμπορικού Συλλόγου Μεθάνων που εδρεύει στα Μέθανα, Τ.Κ. 18030, Α.Φ.Μ. 099720815, ΔΟΥ Α’ Πειραιά, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ.395/88 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά και της υπ’ αριθ. 2/2015 διάταξης του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 3133 και ειδικό αριθμό 1046 στο Βιβλίο Σωματείων.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Συλλόγου, καλούνται τα ταμειακώς ενήμερα μέλη αυτού, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 25η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30’, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθάνων, ΤΚ 18030, Μέθανα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Οικονομικός Απολογισμός Διετίας
2. Απολογισμός του υφιστάμενου Δ.Σ. του Συλλόγου μας
3. Ορισμός Ημερομηνίας, Ώρας και Τόπου για τη διεξαγωγή των Εκλογών του Συλλόγου μας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, ήτοι ½ των οικονομικά τακτοποιημένων μελών για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Νοεμβρίου 2015, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Τζαφέρης Παναγιώτης Πολίτη Σταυρούλα